Skip to main content

Bâtiment Mameranus

16, rue des Roses
8263 Mamer
Luxembourg

Calculer itinéraire

Lëtzebuergesch A2.2 – Classe #1

Fir um A2.2 Cours ze huelen, musst Dir ganz gutt Grondwëssen vun der Lëtzebuerger Sprooch hunn oder en A2.1 Cours virdrun gemaach hunn!
Wann Dir un dësem Cours deelhuelt an et bis zum Enn dru bleift, sollt Dir déi folgend Saachen geléiert hunn. Dir verstitt isoléiert Sätz an heefeg am Zesummenhang mat verschiddene Beräicher gebrauchten Ausdréck (z.B. einfach perséinlech an op d’Famill bezunnen Informatiounen, Akafen, lokal Geografie, Aarbecht). Dir kënnt Iech iwwer einfach a routineméisseg Aufgaben verstännegen, déi en einfachen an direkten Austausch vun Informatioune fuerderen. Dir kënnt mat einfache Wierder Är Formatioun, Äert direkt Ëmfeld a Sujeten am Zesummenhang mat onmëttelbare Besoine beschreiwen.

Pour suivre le cours A2.2 , vous devez soit avoir des connaissances fondamentale de la langue luxembourgeoise, soit avoir suivi un cours A2.1!
Si vous suivez ce cours et que vous vous montrez persévérant jusqu’à la fin, vous devriez avoir appris ce qui suit. Peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec différents domaines (par exemple, informations personnelles et familiales simples, achats, environnement proche, travail). Peut communiquer sur des tâches simples et habituelles ne demandant qu’un échange d’informations simple et direct. Peut décrire avec des mots simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets en relation avec des besoins immédiats.

To follow the course A2.2 you either need a fundamental understanding of the Luxembourg language or you must have attended an A2.1 course!
If you attend this course and stick with it to the end, you should have learned the following. You can understand sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping, local geography, employment). You can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information. You can describe in simple terms your background, immediate environment and matters in areas of immediate need.

Participants

Minimum: 8 | Maximum: 20
Place(s) disponible(s): 5
A partir de 16 ans

Catégorie

langues (CECRL)

Frais d'inscriptions

moins de 26 ans
60,00 EUR
à partir de 26 ans
120,00 EUR

Les dates de l'activité

23.09 - 29.06.2024 (samedi 10:15-12:15)


retour vers les activités