Skip to main content

Bâtiment Mameranus E-Learning

16, rue des Roses
8263 Mamer
Luxembourg

Calculer itinéraire

Luxembourgeois A2.2 (Classe #1)

Participante vum Lëtzebuerger A2.1 Cours (Klass #1) hunn Prioritéit fir d’Aschreiwung fir hire Course weider ze maachen.
Dir verstitt isoléiert Sätz an heefeg am Zesummenhang mat verschiddene Beräicher gebrauchten Ausdréck (z. B. einfach perséinlech an op d’Famill bezunnen Informatiounen, Akafen, lokal Geografie, Aarbecht). Dir kënnt Iech iwwer einfach a routineméisseg Aufgaben verstännegen, déi en einfachen an direkten Austausch
vun Informatioune fuerderen. Dir kënnt mat einfache Wierder Är Formatioun, Äert direkt Ëmfeld a Sujeten am Zesummenhang mat onmëttelbare Besoine beschreiwen.

Les participants au cours Luxembourgeois A2.1 (Classe #3) ont la priorité d’inscription pour continuer leur cours.
Peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec différents domaines (par exemple, informations personnelles et familiales simples, achats, environnement proche, travail). Peut communiquer sur des tâches simples et habituelles ne demandant qu’un échange d’informations simple et direct. Peut décrire avec des mots simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets en relation avec des besoins immédiats.

Participants of the course Luxembourgish A2.1 (Classe #3) have priority for enrolment to continue their course.
You can understand sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping, local geography, employment). You can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information. You can describe in simple terms your background, immediate environment and matters in areas of immediate need.

Participants

Minimum: 8 | Maximum: 20
Place(s) disponible(s): 12
A partir de 16 ans

Catégorie

langues (CECRL)

Frais d'inscriptions

moins de 26 ans
60,00 EUR
à partir de 26 ans
120,00 EUR

Les dates de l'activité

07.02 - 22.06.2023 (mardi 18:30-20:30) E-Learning
07.02 - 22.06.2023 (jeudi 18:30-20:30)


retour vers les activités